Jogi nyilatkozat


1. Az Operaház személye, a Felhasználó
A www.opera.hu címen elérhető honlapot a Magyar Állami Operaház (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 22.; adószám: 15309439-2-42, képviseli: Ókovács Szilveszter főigazgató; a továbbiakban „Operaház”) tartja fenn.
Az Operaház költségvetési szerv, jogi személy, amely tevékenységét a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.
Felhasználó minden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. A honlap látogatói közül Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik nem regisztrálnak.
 
2. A Felhasználási feltételek hatálya és módosítása
Jelen Felhasználási feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) hatálya a www.opera.hu honlapra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon honlapokra, amelyekre a www.opera.hu honlapon található hivatkozás vezet.
A jelen Feltételek módosításának jogát az Operaház fenntartja.
 
3. Adatkezelés
A www.opera.hu weboldal látogatása esetén az Operaház rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az Operaház fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el. A Felhasználó ezt a böngészője beállításaival megtilthatja. Az adatkezelés célja az Operaház részére információk gyűjtése, a honlap szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.
A nem regisztrált Felhasználók vonatkozásában az Operaház egyéb adatot nem kezel. A regisztrált Felhasználók adatainak kezelésére külön szabályzat vonatkozik.
 
4. Regisztráció, szolgáltatások igénybe vétele
A jelen weboldal látogatása nem kötött regisztrációhoz, bizonyos szolgáltatások igénybe vétele ugyanakkor csak regisztrált Felhasználók részére lehetséges.
 
5. A Felhasználó kötelességei és felelőssége
A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. Az Operaház nem vállal felelősséget a Felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el.
A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Operaház érdekeit sérti.
A fentieken túl az Operaház további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja.
A Felhasználók a honlapon csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek.
Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Operaház a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.
Amennyiben a Felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Operaház a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.
 
6. Szellemi alkotások védelme
A honlapon közzétett valamennyi szellemi alkotás – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői műveket, adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket – így különösen az Operaház logóját –, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogvédelem alatt áll, eltérő megjelölés hiányában jogosultja az Operaház. A Felhasználó írásbeli engedély hiányában semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások felhasználására, így különösen másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.
A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban – elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben – foglaltak szerint használhatók fel. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A www.opera.hu honlap tartalmának szerzői-, illetve vagyonkezelői jogából fakadó jogaival – eltérő megjelölés hiányában – az Operaház rendelkezik. Az Operaháznak kizárólagos joga van a tartalom egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználásának engedélyezésére. Minden egyes felhasználás engedélyezéséről az Operaházzal előzetesen felhasználási szerződést kell kötni. Abban az esetben amennyiben valamely tartalomnak az Operaház nem kizárólagos jogtulajdonosa, a felhasználónak kötelessége a művek felhasználására valamennyi jogtulajdonostól engedélyt kérni.
A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz az Operaház engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben indokolatlanul nem károsítja az Operaház vagy harmadik személy jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Magáncélra/házi használatra bárki készíthet a honlap tartalmáról másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. A célnak megfelelő módon és mértékig saját célra, valamint – vállalkozási tevékenységen kívüli – belső intézményi célra is készíthető másolat, tudományos vagy oktatási felhasználásra, amennyiben az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Ezen másolatok további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala szigorúan tilos.
A felhasználónak minden esetben fel kell tüntetnie a szerző nevét és a mű címét, valamint a fotós nevét az Operaház honlapjára való utalással (www.opera.hu).
A portálra való hivatkozások (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban, azonban az Operaház fenntartja azt a jogot, hogy a hivatkozás ellen kifogást emeljen, és annak törlését kezdeményezze.
 
7. A szolgáltatás folyamatossága
Az Operaház vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap elérésének zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Operaház nem szavatolja az elérés szünetmentességét. Az Operaház a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.
Az Operaház a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
 
8. Az Operaházhoz benyújtott kifogás
A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Operaházhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Operaház a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.