Adatkezelési szabályzat


I. Általános szabályok

 

1. §       Preambulum

(1)          A Magyar ÁllamiOperaház  (székhely: 1061 Budapest,Andrássy út 22.; adószám: 15309439-2-42, képviseli: Ókovács Szilveszter főigazgató; a továbbiakban „Operaház”)  aKözzétételi, adatvédelmi és panaszkezelési szabályzattal összefüggésben jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) kialakításával szabályozza az alaptevékenységével, mindenekelőtt a közönségkapcsolatával összefüggő személyes adatkezelést.

 

2. §       Azadatkezelő személye

(2)          Az érintettekszemélyes adatait az Operaház kezeli.

(3)          Az Operaházkezeli az érintettek által a www.opera.huhonlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon az Operaház részére átadott személyes adatokat.

(4)          Az Operaház amagyar jogszabályoknak megfelelően létrejött költségvetési szerv. Az Operaház jogi személy.

 

3. §       Érintett

Érintettminden olyan személy, aki a www.opera.hu weboldalt meglátogatja, annakszolgáltatásait igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki az Operaház szolgáltatásait igénybe veszi, vagy bármely módon személyes adatait az Operaház részére átadja.

 

4. §       A szabályzathatálya és módosítása

(1)          Szabályzat hatályaaz Operaház adatkezelésére terjed ki.

(2)          Ellenkezőkikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire.

(3)          A Szabályzatmódosításának jogát az Operaház fenntartja. Az Operaház kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. Az Operaház a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 

5. §       Irányadó jog

(1)          Az Operaház tevékenységéta magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.

(2)          Az adatokkezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.

II. Az Adatkezelés szabályai

 

6. §       Azadatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei

(1)          A személyesadatok kezelője az Operaház.

(2)          Az adatkezelésjogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.

(3)          Az Operaház azadatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően az Operaház jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

(4)          JelenSzabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

(5)          Amennyiben azérintett az Operaházzal jogviszonyba lép, az adatkezelésre az adott jogviszonyra irányadó jogszabályok (pl. fogyasztóvédelmi) is irányadók. Amennyiben az adatkezelést jogszabály kötelezővé, vagy lehetővé teszi, az adatkezelés jogalapja a jogszabály rendelkezése.

(6)          Az Operaháztörekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

a)    személyes adat kezelésére csak meghatározott célbólkerül sor;

b)   az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezencélnak, ide értve a kezelt adatkört is;

c)    a személyes adatok felvétele és kezelésetisztességes és törvényes;

d)   az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

e)    ha az érintett azonosítása nem szükséges, azadatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

f)    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

 

7. §       Azadatkezelés célja

(1)          A személyes adatokkezelésének célja az Operaház szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése, az érintettek tájékoztatása, az Operaház szolgáltatásainak érintettek irányába történő reklámozása. Az Operaház az érintettek adatait az alábbi célok érdekében kezeli:

a)    Az érintett azonosítása, az érintettel valókapcsolattartás;

b)   Az érintett tájékoztatása az érintettet is érdeklő,vagy vele kapcsolatos eseményekről;

c)    Az érintett tájékoztatása az Operaház általszervezett programokról, a részvétel, látogatás lehetőségéről és feltételeiről;

d)   Annak biztosítása, hogy az érintett részt vehessenazokon az eseményeken, amelyekre jegyet, bérletet vásárolt, vagy amelyeken a részvételre egyéb módon jogot szerzett;

e)    Közvélemény-kutatás, piackutatás;

f)    Promóciók, nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása;

g)   Reklámozás

h)   Az érintett tájékoztatása az Operaház partnereinek(szponzorainak) az eseményeiről, programjairól, promócióiról;

i)     Az Operaházat terhelő jogi kötelezettségekteljesítése, és az Operaházat illető jogok gyakorlása, igények érvényesítése;

j)     A rögzített technikai adatok esetében elemzések,statisztikák készítése;

k)   Elektronikus megfigyelő rendszerek esetében aszemély-, és vagyonvédelem.

 

8. §       A kezeltadatok köre

(1)          Az Operaház elsősorbanaz érintett személyazonosító adatait, kapcsolattartáshoz szükséges adatait, valamint az érintett érdeklődési körére vonatkozó adatokat kezel. Az Operaház ezen túlmenően kezeli azokat az adatokat, amelyek az érintett által látogatott eseményekre, programokra vonatkoznak. Amennyiben az érintett valamely eseményre jegyet, vagy bérletet vásárol, az Operaház kezeli a vásárláshoz, számlázáshoz, fizetéshez, szállításhoz szükséges adatokat.

(2)          Az Operaház ahelyiségeiben működtetett beléptető és megfigyelő rendszerek által rögzített felvételeket kezeli.

 

9. §       Az adatokfelvétele

AzOperaház az adatokat az érintett adatszolgáltatása alapján kezeli; ide értve azt az esetet is, amikor az érintett az adatot közvetve, valamely cselekménye útján bocsátja az Operaház rendelkezésére (pl. megfigyelt területen megjelenik, a www.opera.hu honlapotmeglátogatja).

 

10. §   Az adatoktárolása, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

(1)          Az Operaház azelektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében, elektronikus úton tárolja. A papíralapon keletkezett adatokat az Operaház az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével tárolja.

(2)          Az adatokhoz azOperaház érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

(3)          A kezeltadatokat az Operaház csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Az Operaház rendszeres adatszolgáltatás harmadik személyek irányába nem végez.

(4)          Az Operaházjogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

 

11. §   Adatfeldolgozóigénybe vétele

(1)          Az Operaház azirányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Operaház döntéseinek végrehajtására jogosult, az Operaház utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Operaház felelősségét nem érinti.

(2)          Az Operaház az igénybevett adatfeldolgozók személyéről az érintetteket tájékoztatja.

 

12. §   Adatbiztonság

(1)          Az Operaházminden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

(2)          Az Operaház azadatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

13. §   Azadatkezelés időtartama, az adatok törlése

(1)          Az Operaház amegadott adatokat törli, ha:

a)    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törléstelrendeli;

b)   az érintett azt kéri;

c)    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukatlehetetlenné teszi;

d)   az adatkezelés célja megszűnt;

e)    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

(2)          Az érintett – ajogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Operaház öt munkanapon belül törli.

(3)          Amennyiben aszemélyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az Operaház az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Operaházra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Operaház, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

(4)          Az Operaház – akötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt.

(5)          A kötelező(jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az Operaház a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.

(6)          A személyesadatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

 

14. §   Azérintettek jogai

Azérintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Operaháztól kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást az Operaház 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.

III. Az egyes adatkezelések

 

15. §   Promóciós,marketing célú adatkezelések

(1)          Az Operaház a„facebook” közösségi portálon létrehozott profiljának követőire vonatkozó adatokat a facebook szabályai szerint kezeli. Az Operaház csak akkor veszi át a követők adatait, ha ehhez az érintettek kifejezetten hozzájárulnak.

(2)          Amennyiben azOperaház a facebook-on promóciót, kampányt szervez abból a célból, hogy a résztvevők adatait a későbbiekben kezelje, az adatkezelésről az érintettek részletes tájékoztatást kapnak. Az Operaház az adatokat csak az érintettek hozzájárulásával kezeli.

 

16. §   Nyereményjátékok

(1)          Az Operaházáltal szervezett nyereményjátékokon a részvétel önkéntes. Az érintettek a nyereményjátékra vonatkozó szabályok elfogadása esetén regisztrálhatnak. Figyelemmel arra, hogy a nyereményjátékokon való részvétel tétfizetéshez nem kötött, azok nem minősülnek engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

(2)          Az érintettek anyereményjátékokon tétfizetés nélkül (ingyenesen) vehetnek részt, ezért a részvétel feltétele lehet, hogy az érintettek az adataikat hírlevél-küldés, reklámozás céljából megadják. Ebben az esetben az adatokat az Operaház a 17. § szerint kezeli.

 

 

 

17. §   Reklámozás,hírlevelek küldése

(1)          Amennyiben azérintett ahhoz hozzájárul, az Operaház jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy részére az Operaházzal, az Operaház tevékenységével összefüggő promóciós célú üzenetet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Operaház a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

(2)          A kezeltadatokat az Operaház felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, az érintettek ilyen célú megkeresésére.

(3)          Amennyiben azérintett az Operaház hírlevelére feliratkozik, az Operaház mindaddig jogosult – reklámot is tartalmazó – hírlevelet küldeni az érintett részére, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja.

(4)          Amennyiben azérintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, az Operaház jogosult arra, hogy az érintett részére a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön. A reklám vonatkozhat az Operaház, vagy harmadik személy termékére, szolgáltatására. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

18. §   Jegy- ésbérletértékesítéshez kapcsolódó adatkezelés

(1)          Amennyiben azérintett az Operaház előadásaira jegyet vagy bérletet vásárol, az Operaház kizárólag a vásárlás során megadott, a vásárláshoz, számlázáshoz, fizetéshez, a jegy, vagy bérlet érintett részére történő eljuttatásához, illetve a választott előadás lemondásáról, változásáról, az előadás időpontjának közeledtéről szóló tájékoztatáshoz (emlékeztető üzenet) szükséges adatokat kezeli. Az Operaház egyéb adatkezelést (pl. reklámozási célú adatkezelés) kizárólag akkor végez, ha ahhoz az érintett külön, önkéntesen, határozottan, megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul (pl. vásárláskor a hírlevélre feliratkozik, program- és bérlet ajánlatok elektronikus fogadásához hozzájárul).

(2)          A jegy- ésbérletvásárlás során megadott, kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelésének célja annak biztosítása, hogy az érintett programváltozás, vagy más rendkívüli körülmény esetén elérhető legyen.

(3)          Amennyiben azérintett jegyet, vagy bérletet harmadik személy útján (ügynök, értékesítő) vásárol, az érintett adatait az Operaház kezeli. Az értékesítésben közreműködő személy az adatokat csak abban az esetben kezelheti, ha az adatkezeléshez az érintett hozzájárult.

(4)          On-linejegyértékesítés esetén – a fentiek alapján – az Operaház által szervezett eseményekre történő jegyvásárlással kapcsolatban keletkezett adatokat az Operaház kezeli, az on-line jegyértékesítést végző közreműködő az Operaház adatfeldolgozójaként jár el.

 

 

19. §   Technikaiadatok kezelése

(1)          A www.opera.huweboldal látogatása esetén az Operaház rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

(2)          Az Operaházfenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el. A Felhasználó ezt a böngészője beállításaival megtilthatja. Az adatkezelés célja az Operaház részére információk gyűjtése, a honlap szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

 

20. §   Elektronikusmegfigyelő rendszerek

(1)          Az Operaházterületén képrögzítést is végző térfigyelő kamerák működnek. A felvételek készítésére, kezelésére a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A felvételek készítése személy- és vagyonvédelmi célból történik.

(2)          A kamerák azérintettek által látható módon kerülnek elhelyezésre. Nem működnek kamerák olyan helyen, ahol a személyiségi jogot sérthet (pl. mellékhelyiségek, öltözők). A rögzített felvételeket kizárólag az Operaház biztonsági szolgálata tekintheti meg, kizárólag akkor, ha azt rendkívüli esemény (személy, vagy vagyon elleni bűncselekmény, ennek gyanúja, kísérlete) indokolttá teszi.

(3)          A rögzítettfelvételek másolása, részletek tárolása kizárólag vezetői utasításra történhet, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak.

(4)          Egyéb esetekbena felvételek a rögzítésről számított 72 óra elteltével automatikusan törlődnek.

 

21. §   Televíziósfelvételek, reklám-, és promóciós fotózások

(1)          Az Operaház területén,az előadásokról, illetve az Operaház helyszíneiről televíziós felvételek készülhetnek, kifejezetten közzététel céljára. Mindezeken túlmenően az Operaház területén sor kerülhet reklám- és promóciós célú fotózásra. A felvételek során az érintettek megjelenhetnek, az ábrázolás ugyanakkor minden esetben kifejezetten az előadásra, az Operaház helyszíneinek, eseményeinek a bemutatására irányul, tehát az ábrázolás módja nem egyedi, nem az egyénre irányul.

(2)          A felvételekkészítése minden esetben nyilvánosan, az érintettek által észlelhető módon történik.

(3)          Az Operaház afelvételek készítése során lehetőség szerint törekszik arra, hogy az érintettek a felvételeken azonosítható módon ne jelenjenek meg. Az érintett az Operaház területén való megjelenéssel hozzájárul a felvételek elkészítéséhez, és az elkészült felvételek közzétételéhez.

IV. Egyéb rendelkezések

 

22. §   Adatvédelminyilvántartás

AzOperaház az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. (NAIH 80589/2014)

 

23. §   Jogérvényesítés

(1)          Az érintettekpanaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Operaházhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Operaház a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.

(2)          Az érintett azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu),emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.

 

24. §   Zárórendelkezések

(1)           A Szabályzat 2014. december 19. napján léphatályba.

(2)           A Szabályzat visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2014. december 19.

 

 

 

Ókovács Szilveszter

főigazgató

 

 

 


 

1. számú melléklet a 25/2014. sz. szabályzathoz

Jogi nyilatkozat

1. Az Operaház személye, a Felhasználó

A www.opera.hucímen elérhető honlapot a Magyar ÁllamiOperaház (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 22.; adószám: 15309439-2-42,képviseli: Ókovács Szilveszter főigazgató; a továbbiakban „Operaház”) tartja fenn.

Az Operaházköltségvetési szerv, jogi személy, amely tevékenységét a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.

Felhasználóminden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. A honlap látogatói közül Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik nem regisztrálnak.

 

2. A Felhasználási feltételek hatálya ésmódosítása

JelenFelhasználási feltételek (továbbiakban: „Feltételek”)hatálya a www.opera.hu honlapra terjed ki.Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon honlapokra, amelyekre a www.opera.hu honlapon találhatóhivatkozás vezet.

A jelenFeltételek módosításának jogát az Operaház fenntartja.

 

3. Adatkezelés

A www.opera.hu weboldal látogatása esetén azOperaház rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Operaházfenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el. A Felhasználó ezt a böngészője beállításaival megtilthatja. Az adatkezelés célja az Operaház részére információk gyűjtése, a honlap szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

A nemregisztrált Felhasználók vonatkozásában az Operaház egyéb adatot nem kezel. A regisztrált Felhasználók adatainak kezelésére külön szabályzat vonatkozik.

 

4. Regisztráció, szolgáltatások igénybevétele

A jelenweboldal látogatása nem kötött regisztrációhoz, bizonyos szolgáltatások igénybe vétele ugyanakkor csak regisztrált Felhasználók részére lehetséges.

 

5. A Felhasználó kötelességei és felelőssége

A Felhasználóköteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. Az Operaház nem vállal felelősséget a Felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Felhasználóköteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.

A Felhasználóköteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

ValamennyiFelhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Operaház érdekeit sérti.

A fentiekentúl az Operaház további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja.

AFelhasználók a honlapon csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek.

Amennyiben aFelhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Operaház a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.

Amennyiben aFelhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Operaház a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

 

6. Szellemi alkotások védelme

A honlaponközzétett valamennyi szellemi alkotás – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői műveket, adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket – így különösen az Operaház logóját –, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogvédelem alatt áll, eltérő megjelöl