Vásárlói ÁSZF


A Magyar Állami Operaház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

(rövidítés: Vásárlói ÁSZF)

Hatályos 2016. március 23. napjától

1.Vásárlói ÁSZF hatálya
1.1.Jelen Vásárlói ÁSZF tartalmazza a Magyar Állami Operaház (továbbiakban: MÁO) játszóhelyein bemutatásra kerülő produkciók előadására érvényes jegyek és bérletek értékesítésére, valamint a jegyekkel és bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozó általános feltételeket.
1.2.Jelen Vásárlói ÁSZF kiterjed a MÁO által értékesített valamennyi jegyre és bérletre. A Vásárlói ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor Vevő értékesítési bizományi szerződés alapján harmadik féltől vásárol jegyet vagy bérletet.

2. Értelmező rendelkezések
2.1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket MÁO a játszóhelyein bemutatásra kerülő produkciók előadására érvényes jegyek és bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, általánosságban jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vevő részéről kötelező.
2.2. Jegy, bérlet: a MÁO valamely játszóhelyén megvalósuló produkció előadásának megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.
2.3. Produkció: a MÁO valamely játszóhelyén megvalósuló előadás, ideértve az opera- és balett előadásokat, a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncerteket és egyéb rendezvényeket.
2.4. Előadás: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.
2.5. Játszóhely: a MÁO által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol a vonatkozó jegy vagy bérlet érvényesítésével a produkció előadása megtekinthető.
2.6. Vevő: a MÁO által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.
2.7. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
2.8. Látogató: az érvényes jegyet vagy bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.
2.9. Rendezvényszervező: az előadás szervezője és lebonyolítója.

3. A szerződés tárgya
3.1. A szerződés tárgya a MÁO által az értékesítési helyein vásárlásra felkínált jegyek és bérletek tulajdonjogának átruházása. A jegyek és bérletek tulajdonságai és jellemzői a jegyen, illetve a bérleten olvashatók, a vásárlás feltételei a jelen Vásárlói ÁSZF-ben találhatóak.
3.2. A MÁO által eladásra kínált jegyek és bérletek vételárának teljesítésével a MÁO és a Vevő között a jelen Vásárlói ÁSZF-ben leírt feltételek szerinti adásvételi szerződés jön létre.
3.3. A megvásárolt jegy, illetve bérlet az azon feltüntetett előadásra használható fel, az előadásra történő belépésére jogosít. Az előadás mint szolgáltatás meghirdetettnek megfelelő nyújtására az adott előadás Rendezvényszervezője köteles. A Rendezvényszervező személye – amennyiben az nem azonos MÁO-val - a jegyen, illetve bérleten kerül feltüntetésre. Amennyiben a Rendezvényszervező nem azonos MÁO-val, úgy MÁO semmilyen felelősséget nem vállal az előadás minőségéért, lebonyolításáért, megvalósulásáért, elmaradásáért, valamint az előadáson fellépő művészek vagy más előadók szerepléséért.
3.4. A MÁO az általa szervezett előadások vonatkozásában a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja, elmaradt előadás esetén pedig – a Vevő választása alapján - a megvásárolt jegy árát visszatéríti, vagy más előadásra beváltja.

4. A szerződéskötés módja
4.1. A produkciók előadásaira a MÁO alábbi értékesítési helyen lehet jegyeket vagy bérleteket vásárolni: Opera Értékesítési Centrumban, MÁO jegypénztáraiban, valamint a MÁO honlapján (www.opera.hu).
4.2. A MÁO honlapján történő szerződéskötés technikai lépései:
4.2.1. Bérletújítás: Vevő a MÁO honlapján (www.opera.hu) az e-mail címének vagy a bérletén található vevőazonosítójának a megadásával tud bejelentkezni a bérletújítás felületére. A bejelentkezést követően Vevő a bérletújítás felületére érkezik, ahol valamennyi korábbi évadban érvényes bérletét láthatja. Vevő itt tudja kiválasztani, hogy mely korábbi bérletét kívánja megújítani a következő évadra. A bérlet kiválasztását és jóváhagyását követően a Vevőt a honlap a fizetési felületre navigálja.
Bérlet- és jegyvásárlás: Vevő a MÁO honlapján (www.opera.hu) érheti el a bérlet-, illetve jegyvásárlás felületét. Vevő elsőként regisztrálni köteles a felületen, majd adatainak megadását követően tudja kiválasztani a bérlet-, illetve jegytérképről a megvásárolni kívánt terméket. A jegy, illetve bérlet kiválasztását követően a Vevőt a honlap a fizetési felületre navigálja.
4.2.2. MÁO a vásárlás során megadott adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását az alábbi eszközök útján biztosítja a Vevők részére:
4.2.2.1. Bérletújítás esetén a bejelentkezési felület automatikus visszajelzést ad Vevő részére, ha a megadott e-mail cím vagy vevőazonosító nem megfelelő.
4.2.2.2. A vásárláshoz szükséges, azonban ki nem töltött adatsorokról a rendszer automatikus visszajelzést ad Vevő részére.
4.2.2.3. Ha a vásárlás során Vevő valamely adatot helytelenül rögzített, a hiba kijavítása érdekében a "Vissza" gomb megnyomásával térhet vissza a korábbi felületre.
4.2.3. A Vevő a "Fizetés" gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben a jelen Vásárlói ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vevő kijelenti, hogy a jelen Vásárlói ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el, továbbá az általa megadott személyes adatai kezeléséhez a Vásárlói ÁSZF-ben valamint a MÁO Adatkezelési Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.
4.2.4. A MÁO honlapján megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a MÁO a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. 4.2.5. A felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

5. Vételár és fizetési feltételek
5.1. A jegyeken és bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár azok vételára, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A MÁO minden évadban közzéteszi a játszóhelyeire vonatkozó jegyárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani.
5.2. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi helyeken tájékozódhat: MÁO honlapja (www.opera.hu), az Opera Értékesítési Centrum, továbbá a kijelölt jegypénztárak.
5.3. A fizetendő vételár kiegyenlítése a vásárlás végén az alábbiak szerint történik:
5.3.1. az Opera Értékesítési Centrumban, MÁO jegypénztáraiban történő vásárlás esetén a vételár kiegyenlítése készpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Vevő a vételár maradéktalan kiegyenlítését követően papír alapú jegyet vagy 7. pont szerinti bérletet kap, melyet a Vásárlói ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni.
5.3.2. a MÁO honlapján (www.opera.hu) történő vásárlás esetén a vételár kiegyenlítése a vásárlás végén az erre kijelölt fizetési felületen bankkártyával történhet. A Vevő a vételár maradéktalan kiegyenlítését követően a sikeres vásárlásról a fizetési felületen megadott e-mail címre visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A visszaigazolással egyidejűleg MÁO vouchert küld a Vevő részére, az általa a fizetési felületen megadott e-mail címre. Vevő a vouchert köteles kinyomtatni és bérletvásárlás esetén – a felhasználást megelőzően - bérletkártyára, míg jegyvásárlás esetén jegyre váltani az Opera Értékesítési Centrumban vagy a MÁO jegypénztárakban. Elektronikus formátumú vouchert MÁO-nak nem áll módjában elfogadni. A bérletkártyát, illetve a jegyet Vevő a Vásárlói ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni.
5.4. A MÁO által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a MÁO honlapján (www.opera.hu) vagy személyesen az Opera Értékesítési Centrumban, továbbá a kijelölt jegypénztárakban tájékozódhat.

6. Az előadásra vonatkozó szabályok
6.1. A produkció előadásának megtekintéséhez a Látogatónak az előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt előadásra érvényes jeggyel vagy bérlettel (a jelen pontban együttesen: jegy) kell rendelkeznie. A Látogató a jegyét köteles a jegy érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek a játszóhelyre történő belépéskor bemutatni.
6.2. Az érvényes jeggyel rendelkező Látogató jogosult az adott előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A MÁO egyes szolgáltatások igénybe vételét jogosult díjazáshoz kötni.
6.3. A Látogató a jegyén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A jegynek megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását.
6.4. Az előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, illetve a szünetben foglalhatja el.
6.5. Az előadást minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a játszóhelyek – különösen a műemléki védelem alatt álló Magyar Állami Operaház – helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, valamint magát az épületet.
6.6. A MÁO előadásain bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. Kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása szerzői jogi jogkövetkezményeket von maga után. Amennyiben a Látogató felszólítás ellenére sem hagy fel a rögzítéssel, a Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a biztonsági szolgálatnak jogában áll távozásra felszólítani.
6.7. A játszóhelyek területén elhagyott értéktárgyakért a MÁO nem vállal felelősséget. A Látogató köteles a játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni. Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható (pl. a szék alatt), úgy annak leadása nem kötelező. A ruhatár díjazás (készpénz) ellenében vehető igénybe. Operaházi páholyba szóló jegy esetén a Látogató a ruhatár igénybevételére nem köteles.
6.8. Az adott előadás játszóhelyei vonatkozásában a MÁO fenntartja magának a jogot, hogy oda az általában elvárt magatartási szabályoknak meg nem felelő személyeket ne engedje be, vagy bármikor őket onnan kizárhassa. A játszóhelyekre a biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, továbbá ételt, illetve italt tilos bevinni. A rendbontó, illetve a közönség élményét bármilyen módon zavaró Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a biztonsági szolgálatnak jogában áll távozásra felszólítani.
6.9. A Vásárlói ÁSZF rendelkezéseit be nem tartó, az előadást zavaró Látogatót a nézőtéri felügyelet vagy a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után jogosultak kikísérni a játszóhelyről, szükség esetén a kivezetés iránt intézkedni. Az önhibára visszavezethető távozás vagy eltávolítás miatt a jegy árát a MÁO nem köteles visszatéríteni.
6.10. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a MÁO dolgozóinak utasításait, valamint a játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a MÁO és mások vagyonának, a MÁO épületének, játszóhelyének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében. A MÁO dolgozóinak intézkedése a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.
6.11. A jelen pontban foglalt rendelkezések a MÁO házirendjének szabályai. Az a Látogató, aki ezen szabályokat megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is kezdeményezhető. A Vásárlói ÁSZF-be foglalt szabályok megszegéséből fakadó károkért a szabályokat megszegő, illetve a szabályokat megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Vásárlói ÁSZF megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a szabálysértő Látogató viseli a jogszabálysértésért való felelősséget, és őt terhelik az egyes jogszabályokban rögzített szankciók.

7. Bérletekre vonatkozó speciális szabályok
7.1. A jegyek felhasználására vonatkozó feltételeket megfelelően alkalmazni kell a bérletekre is.
7.2. A bérletek vonatkozásában a MÁO minden évadot megelőzően „Bérleti tájékoztató” útján ad tájékoztatást az adott évadban érvényes bérletkonstrukciókról.
7.3. A MÁO előadásaira érvényes bérlet névre szóló, egyedi tervezésű plasztikkártya.
7.4. A plasztikkártya elvesztése, ellopása vagy megrongálódása esetén MÁO a Vevő kérelmére gondoskodik a plasztikkártya pótlásáról. A kártyapótlás díja minden esetben 500 Ft, melyet a Vevő tartozik megfizetni MÁO részére.
7.5. A bérletértékesítésre jogosult harmadik féltől vásárolt, nem névre szóló bérletet a Vevőnek lehetősége van az első előadást megelőzően a MÁO Opera Értékesítési Centrumában regisztráltatni. A regisztrálással a bérletre felvezetésre kerül a jogosult neve.

8. Kedvezményes jegyek, bérletek vásárlásának szabályai
8.1. Kedvezményes jegyek vagy bérletek vásárlásakor a MÁO azok értékesítését meghatározott feltételek teljesítéséhez kötheti (pl. kérdőív kitöltése, adott helyszínen történő jegy- vagy bérletvásárlás).
8.2. „BÓNUSZ” elnevezésű kedvezmény keretében minden kötött bérlettel vagy „Szabad bérlettel”, rendelkező Látogató, továbbá a „Hatos kártyával” rendelkező Látogatók közül azok, akik már 6 teljes árú operaházi vagy Erkel színházi előadásra szóló jegyet vásároltak, jogosultak további, a bérletében meghatározott számú, illetve „Hatos kártya” esetén 6 különböző, az Operaház nagyszínpadán megrendezett előadásra - kivéve a befogadott produkciókat - 30%-os kedvezménnyel jegyet váltani (pl. egy 5 előadásos operaházi vagy Erkel színházi bérlet tulajdonosa a kártyája felhasználásával további 5 operaházi előadásra válthat kedvezményes jegyet). A „Bónusz” beváltható a plasztikkártya bemutatásával, a QR vagy a 10 jegyű vevői kód megadásával. A „Bónusz” kedvezmény keretében plasztikkártyánként egy előadásra kizárólag egy jegy vásárolható. A „Bónusz” kedvezmény kizárólag a plasztikkártya évadában váltható be.
8.3. „BÓNUSZ+” elnevezésű kedvezmény keretében valamennyi bérletkonstrukció összekapcsolásra került egy-egy különleges, MÁO által szervezett rendezvénnyel, melyekre a bérlet tulajdonosai 50%-os kedvezményes árú jegyek megvásárlása érdekében regisztrálhatnak. Korlátozott számú jegyek esetében (pl. kamaratermi előadások) a regisztrációval leadott igényeket a MÁO a beérkezés sorrendjében teljesíti. A különleges eseményekkel kapcsolatos információk a „Bérlet tájékoztatóban”, valamint a MÁO műsorában találhatók. A regisztrációt legalább két héttel az érintett rendezvényt megelőzően kell elküldeni, melynek sikerességéről a MÁO visszaigazolást ad. Egy bérlettel (plasztikkártyával) csak egy kedvezményes jegy vásárolható. A névre szóló bérlettel személyesen megváltott jegyek átruházhatók.
8.4. „SZABAD BÉRLET” elnevezésű kedvezmény keretében a „Szabad bérletet” vásárló Vevő 6 előadásra válogathat össze jegyeket a saját igényei alapján az Operaház és az Erkel Színház minden játszóhelyére, minden olyan előadásra, melyre a MÁO jegyeket értékesít, kivéve a befogadott produkciókat és a külső helyszínen zajló produkciókat. A „Szabad bérletben” a kiválasztott előadásokra szóló jegyeket egy összegben kell kifizetni, mely listaáras jegyek árából azonban a Vevő 15%-os kedvezményre lesz jogosult. A „Szabad bérlet” vonatkozásában is érvényesíthető a „Bónusz” kedvezmény. A „Szabad bérlet” vásárlásának minden esetben feltétele a MÁO kérdőívének kitöltése.
8.5. „HATOS KÁRTYA” elnevezésű kedvezmény keretében bármely Vevő, aki legalább egy teljes árú jegyet vásárol az Operaház vagy az Erkel Színház bármely játszóhelyének előadására, a jegy megvásárlásával egyidejűleg jogosulttá válik „Hatos kártya” igénylésére. A „Hatos kártya” a bérletekhez hasonlóan egy plasztikkártya, melynek birtokában a Vevő 6 teljes árú operaházi vagy Erkel színházi előadásra szóló jegy megvásárlását követően, a 7. előadástól, a teljes hátralévő évad vonatkozásában jogosultságot szerez a „Bónusz” kedvezményre. A „Hatos kártya” vásárlásának minden esetben feltétele a MÁO kérdőívének kitöltése.

9. Az elállás joga
9.1. A MÁO a megvásárolt jegyeket és bérleteket visszaváltani nem köteles.
9.2. MÁO tájékoztatja Vevőket, hogy amennyiben a jegy, illetve a bérlet megvásárlása a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) szerinti üzlethelyiségen kívüli, vagy távollevők közötti szerződéskötésnek minősül, úgy a Fogyasztót a Korm.rend. 20.§ szerinti elállási, illetve felmondási jog nem illeti meg, figyelemmel a Korm.rend. 29.§ (1) bekezdésének l) pontjában foglaltakra, továbbá arra, hogy a megvásárolt jegy, illetve bérlet adott napra szól.

10. Adatvédelem
10.1. A MÁO az értékesítés során birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. 10.2. A Vevő és/vagy Látogató által MÁO rendelkezésére bocsátott személyes adatokra MÁO Adatkezelési Szabályzata irányadó, mely a www.opera.hu oldalon hozzáférhető.
10.3. A Vevő kijelenti, hogy a vásárlás során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. MÁO kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A MÁO a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.
10.4. MÁO tájékoztatja Vevőket, hogy a honlapján (www.opera.hu) történő vásárlás során a digitális adattartalom az alábbiak szerint működik és az alábbi műszaki intézkedések kerülnek alkalmazásra: a MÁO a rendszerében lévő adatokat olyan szervereken tárolja melyeknek elérhetősége éves szinten 99,9% feletti. A MÁO az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tárolja a szervereken, így ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. A kiesett háttértároló szerepét automatikusan tartalék (ún. hot-spare) veszi át. A magas rendelkezésre állás (High Availability) szolgáltatás keretében virtuális adatbázis szerver hardver probléma esetén automatikusan átköltözik másik fizikai szerverre. Szervereink és adatbázisunk rendszeres biztonsági frissítése ütemezett módon megoldott. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Szervereink tűzfallal védett hálózaton üzemelnek. A külső felhasználók webes böngészője (melyben a vásárlás történik) és a szervereink között titkosított csatornán zajlik a kommunikáció. Áramszünetek és túlfeszültség ellen szünetmentes tápegységeket (UPS) alkalmazunk.
A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: a kifejlesztett szoftverfunkciók többszintű tesztelés után kerülnek élesítésre, így a biztosított az alkalmazása üzemszerű és hibamentes működése adott operációs rendszer platformon és hardvereken. A MÁO a rendszerében lévő adatokat iparági standardnak számító MSSQL adatbázisban tárolja.

11. Panaszkezelés, vitarendezés
11.1. A jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos problémáit Vevő személyesen – az alábbiak szerinti nyitva tartási időben - az Opera Értékesítési Centrumban, a jegypénztárakban, míg írásban a MÁO székhelyének címére megküldött levélben, illetve a jegy@opera.hu e-mail címen jelezheti MÁO részére.

Opera Értékesítési Centrum:
Cím: 1061 Budapest, Hajós utca 13-15. / földszint I. (90-es kapucsengő)
Nyitva tartás: hétköznap 10:00-17:00 óra között

Jegypénztárak:

Operaház
Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 22.
Nyitva tartás: Hétfőtől vasárnapig: 10.00-20.00 - előadás napján az adott előadástól függően az első szünet végéig.

Erkel Színház
Cím: 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30.
Nyitva tartás: Hétfőtől vasárnapig: 10.00-20.00 - előadás napján az adott előadástól függően az első szünet végéig.

11.2. MÁO tájékoztatja Vevőket, hogy a vevői panasz elutasítása esetén Vevő jogosult a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz fordulni jogorvoslatért. Az adott ügy elbírálására a Vevő lakóhelye szerinti, illetve a MÁO székhelye szerinti kormányhivatal illetékes. A kérelem bármelyik illetékes kormányhivatalhoz benyújtható. A MÁO székhelye szerint illetékes kormányhivatal neve: Budapest Főváros Kormányhivatala, Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály, székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7., levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 144.

11.3. MÁO tájékoztatja Vevőket, hogy a békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a MÁO közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a MÁO kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A MÁO székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

12. Egyéb
12.1. MÁO a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
12.2. A jelen Vásárlói ÁSZF alapján megkötött szerződésekre a magyar jog irányadó.
12.3. MÁO tájékoztatja Vevőt és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a MÁO jogosult a jelen Vásárlói ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a MÁO a Vevőt a változások honlapján (www.opera.hu) történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal.

13. Átmeneti rendelkezések

A 2016/2017. évadra vonatkozó jegyek és bérletek esetében a MÁO honlapján (www.opera.hu) történő vásárlás – visszavonásig - az INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. em.; cégjegyzékszám: 01 09 736766; adószám: 10384709-2-41; statisztikai számjel: 10384709-6209-113-01; továbbiakban: Interticket Kft.) mint értékesítési bizományos útján történik, így ezekre a vásárlásokra a jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki.