Tovább a tartalomhoz

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv azonosító adatai

Hivatalos név: Magyar Állami Operaház

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 22.

Postai cím: 1373 Budapest, Pf. 503.

Telefon- és telefaxszám: -

Elektronikus levélcím: info@opera.hu

Honlap: www.opera.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Értékesítési Osztály (info@opera.hu)


2. Szervezeti felépítés

Alapító okirat

Szervezeti ábra

Szervezeti és működési szabályzat


3. Vezetők adatai, elérhetőségek

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége


4. Ügyfélkapcsolati vezető elérhetősége, ügyfélfogadási rend

Kapcsolat


5. Testületi szerv adatai

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


6. A Magyar Állami Operaház irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló más szerv

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


7. A Magyar Állami Operaház tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdasági szervezet

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


8. A Magyar Állami Operaház által alapított közalapítványok

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


9. A Magyar Állami Operaház által alapított költségvetési szerv

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


10. A Magyar Állami Operaház által alapított lapok

Opera Magazin

Szerkesztőség és kiadó: Magyar Állami Operaház

Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 22.

Főszerkesztő:


11. A Magyar Állami Operaház felettes szerve

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.

Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:

Előadó-művészeti tevékenység

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény

A Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet

A Magyar Állami Operaház mesterművésze díjról szóló 5/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásainak részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

Működés, gazdálkodás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

Foglalkoztatás

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény

Az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

Intézményi szabályzatok

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Kiadmányozási, bélyegzőhasználati, másolatkészítési és elektronikus aláírási szabályzat


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szervre vonatkozó adatok

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


5. A Magyar Állami Operaház által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatásokra vonatkozó adatok

Jegyinformációk

Jegyárak


6. A Magyar Állami Operaház által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Adatbázisok


7. A Magyar Állami Operaház nyilvános kiadványai

Kiadványaink


8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


10. A Magyar Állami Operaház által közzétett hirdetmények, közlemények

Akadálymentesítési nyilatkozat

Műsorváltozás

Tájékoztatók


11. A Magyar Állami Operaház által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


12. Az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje

Illetékes szervezeti egység: Jogi és Humánpolitikai Osztály

Elérhetőség: adatigenyles@opera.hu | kozerdeku@opera.hu

Információs jogokkal foglalkozó személy: Dr. Béres Attila vezető jogtanácsos


14. A Magyar Állami Operaház tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján:

1470 – Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások (negyedéves)

2023. I. negyedév

2023. II. negyedév

2023. III. negyedév

2023. IV. negyedév

1799 – Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról (éves)

2022. év

2023. év

1965 – Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről (éves)

2022. év

2023. év

2237 – Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés (negyedéves)

2023. I. negyedév

2023. II. negyedév

2023. III. negyedév

2023. IV. negyedév

2571 – Jelentés a kulturális tevékenységekről (éves)

Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer (összesítő adatok)


15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


17. A Magyar Állami Operaház kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


18. A Magyar Állami Operaházra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 12. pontja szerinti adat

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja


19. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. A Magyar Állami Operaház éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves költségvetések

2015. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2018. évi elemi költségvetés

2019. évi elemi költségvetés I.

2019. évi elemi költségvetés II.

2020. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés II.

2021. évi elemi költségvetés

2022. évi elemi költségvetés

2023. évi elemi költségvetés

2024. évi elemi költségvetés

Éves költségvetés beszámolója

2013. évi költségvetési beszámoló

2014. évi költségvetési beszámoló

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

2022. évi költségvetési beszámoló

2023. évi költségvetési beszámoló


2. Létszám és személyi juttatások összesített adatai

2023. év


3. A Magyar Állami Operaház által nyújtott költségvetési támogatások

Nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.


4. Az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatok (5 millió Ft-t elérő vagy meghaladó értékű szerződések)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (4a) bekezdése alapján a Magyar Állami Operaház 2023. június 20. napjától az ebben a közzétételi egységben keletkező adatokat a Központi Információs Közadat-nyilvántartásban teszi közzé.

Szerződések (2019.03.01. - 2023.06.20.)


5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


6. A nem alapfeladatok ellátására fordított, 5 millió Ft-t meghaladó kifizetések

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.


8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közbeszerzési információk a https://ekr.gov.hu oldalon érhetők el. (A keresőablakokban ajánlatkérőként vagy szerződő félként a Magyar Állami Operaházat kell feltüntetni.)